అమరావతి అభివృద్ధి కార్పొరేషన్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

ADCL

AMARAVATI DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Governament Of Andhra Pradesh

Infrastructure /Green Infra